Algemene Voorwaarden Educatie - Atelier Vreeburg

• Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
• Cursussen en workshops zijn toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.
• Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus/workshop.
• Aanmeldingen worden altijd bevestigd.
• Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, wordt de aanmelder hierover geïnformeerd en wordt de mogelijkheid geboden om op de reservelijst te worden geplaats, op volgorde van binnenkomst.
• Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt de deelnemer de gedetailleerde informatie ten aanzien van programma, locatie en betaling.
• Indien het verschuldigde cursusgeld niet is ontvangen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de cursus/workshop, vervalt de plek van de deelnemer op de deelnemerslijst en wordt de eerst volgende van de reservelijst benaderd.
• Cursusgelden worden niet terugbetaald, tenzij een cursus/workshop om organisatorische redenen niet door kan gaan. In geval van langdurige blessure of ziekte kan overgegaan worden tot restitutie van het cursusgeld. In dit geval is een doktersverklaring nodig.
• Atelier Vreeburg behoudt zich het recht voor een cursus/workshop te annuleren danwel uit de stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
• Opmerkingen, vragen en klachten over cursussen en/of workshops kunt u mailen naar de cursusadministratie via info@ateliervreeburg.nl.
• Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag en lestijd afwijken van hetgeen is gepubliceerd.
• Bij lesuitval tijdens een meerdaagse cursus wordt de cursusdag ingehaald, dit kan eventueel op een andere dag en tijdstip plaatsvinden. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat een cursus hierdoor kan uitlopen.
• Bij inschrijving van minder deelnemers dan het minimale aantal kan de cursus/workshop in overleg doorgaan in minder lesuren voor dezelfde prijs.
• Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonisch door te geven aan de docent (contact-informatie wordt verstrekt voor aanvang van de cursus/workshop).
• Het deelnemen aan de cursussen/workshops geschiedt geheel op eigen risico.
• Deelnemers dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Atelier Vreeburg behoudt zich het recht voor deelnemers die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus/workshop te ontzeggen.
• Indien materialen worden verstrekt in bruikleen, dienen deze met zorg behandelt te worden. Bij het moedwillig kapot maken van de materialen in bruikleen worden de vervangingskosten op de deelnemer verhaald.
• Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s gemaakt worden door de docent. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto’s website e.d. U kunt ter plekke aan de docent kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden. Indien u hier geen gebruik van maakt gaat Atelier Vreeburg er vanuit dat u hiermee akkoord gaat.


Privacyverklaring Atelier Vreeburg

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bijgewerkt op: 29 mei 2018

PRIVACYBELEID ATELIER VREEBURG
VOF Atelier Vreeburg is een vennootschap, opgericht door Marloes en Robert Vreeburg, en heeft als doel het promoten van Botanische kunst door middel van tentoonstellingen en verkoop, en het kennis laten maken met en verder ontwikkelen in Botanische kunst door middel van het organiseren van cursussen en workshops. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, en beperken ons tot het verzamelen van alleen die gegevens die nodig zijn voor een goede serviceverlening.

Bij het bestellen van artikelen of het inschrijven voor een cursus zijn gegevens nodig om de artikelen of de benodigde informatie uit te sturen. Voor een postorder zullen dat veelal naam en adresgegevens zijn, terwijl voor een inschrijving naam en e-mail adres belangrijk zijn. Van ontvangen betalingen zijn persoonsgegevens terug te vinden in de bankafschriften.

PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de dienst, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Naam
E-mailadres
NAW-gegevens
Telefoonnummer
Naam rekeninghouder
IBAN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst jij gebruikt):

• om jouw inschrijving te verwerken en je te informeren over het verdere verloop.
• om jouw vragen te beantwoorden; via social media, e-mail, per post of telefonisch.
• om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde produkten. Denk bijvoorbeeld aan het laten bezorgen van een postpakketje.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn.

BEVEILIGEN EN BEWAREN
Wij nemen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Atelier Vreeburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Door het document regelmatig te raadplegen, blijf je op de hoogte van de wijzigingen. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

INZAGE EN WIJZIGING VAN JOUW GEGEVENS
Voor inzage en wijziging van je gegevens kun je contact opnemen met Atelier Vreeburg via info@ateliervreeburg.nl

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 mei 2018.